Положение МК НПГУ ЗД

ПОЛОЖЕННЯ

МОЛОДІЖНОГО КОМІТЕТУ ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФСПІЛКИ ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

ПАВЛОГРАД

 

2007

 

 

Концепція МОЛОДІЖНОГО КОМІТЕТУ НПГУ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

 

МЕТА:

Чим більше людина знає та усвідомлює свої права та обов’язки, тим твердіша у неї громадська позиція. Отже, метою є- формування у як можна більшої кількостіпредставників профспілкової молоді твердої громадської позиції. А це в свою чергу дасть поступ розвитку громадського суспільства.

ЗАВДАННЯ:

 1. Виявлення ініціативних та творчих представників серед профспілкової молоді.
 2. Залучення молоді до активної профспілкової діяльності.
 3. Підвищення правової грамотності:

а) пропаганда права як основи життєдіяльності громадянина України, представника
місцевої громади (частини), працівника підприємства і т. ін.

б) ознайомлення з основами права (конституційні права й обов’язки особи; практичне
навчання та допомога в реалізації права на звернення громадян; консультації в галузі права та
практична допомога і т. ін.

 1. Ознайомлення молоді з державною молодіжною політикою/ молодіжними програмами.
 2. Вплив на молодіжну політику регіону.
 3. Участь в молодіжних програмах та ініціативах.
 4. Виявлення та вирішення проблем молоді.
 5. Налагодження зв’язків з іншими молодіжними організаціями регіону та держави для обміну досвідом, взаємодії у вирішенні однорідних проблем.

ЗАСОБИ:

 1. Розповсюдження друкованої інформації (буклети, брошури, посібники).
 2. Розміщення інформації на Інтернет — сторінці.
 3. Проведення семінарів, так званих «лікбезів».
 4. Консультації.
 5. Надання практичної допомоги.

КОМУНІКАЦІЇ:

 1. Скрині, встановлені в міськвиконкомі, Домі творчості, підприємствах (в яких функціонує МК НПГУ ЗД) та ін., за допомогою яких будуть збиратися запитання, акумулюватися проблеми та ініціативи молоді.
 2. Місцеві ЗМІ, через які можливе двостороннє спілкування.
 3. Інтернет — сторінка, через яку можливе спілкування ОМЬПМЕ, так і електронною поштою.
 4. Громадська приймальна, яка забезпечує особисте спілкування.

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Молодіжний комітет Незалежної профспілки гірників України Західного Донбасу (скорочена
назва — МК НПГУ ЗД) є структурним підрозділом (невід’ємною частиною) Обласного об’єднання
Незалежної профспілки гірників України Західного Донбасу, що об’єднує представників молоді,
які є членами НПГУ, і який у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним
законодавством, Статутом НПГУ, Положенням МК КВПУ та власним Положенням.

1.2. Діяльність МК НПГУ ЗД поширюється на Західно-Донбаський регіон.

1.3. Представники МК НПГУ ЗД беруть участь у розробленні колективних договорів на
підприємствах, в яких діє НПГУ, а також обов’язково включаються до складу комісій з трудових
спорів на цих підприємствах і т. ін.

1.4. МК НПГУ ЗД може співробітничати з профспілковими, громадськими організаціями регіону
та за його межами.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ МК НПГУ ЗД

2.1. Головна мета діяльності МК НПГУ ЗД — формування у як можна більшої кількості
представників профспілкової молоді твердої громадської позиції (усвідомлення свого правового
статусу), та розвиток громадянського суспільства.

2.2. МК НПГУ ЗД у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі завдання:

а) активізація виконання, силами молоді, завдань діяльності НПГУ;

б) виявлення ініціативних та творчих осіб серед профспілкової молоді регіону, залучення їх до
активної профспілкової і суспільної діяльності;

‘ в) підвищення правовії грамотності профспілкової молоді регіону;

г) пропаганда права як основи життєдіяльності громадянина України;

д) ствердження і захист духовних цінностей, честі та гідності вільної людини, носія влади в
Україні;

є) взаємодія з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими осередками політичних партій та організацій щодо виконання мети МК НПГУ ЗД; ж) сприяння консолідації громади регіону довкола різних суспільних проблем.

3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Для досягнення своєї мети і реалізації завдань МК НПГУ ЗД у встановленому законом порядку застосовує такі методи і засоби діяльності:

а) проводить діяльність, спрямовану на формування у членів НПГУ (перш за все у молоді).
правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки, залучення студентської молоді до
надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам;

б) проводить навчальні студії, лекції, семінари для молоді НПГУ, щодо їх громадянських прав та
обов’язків;

в) бере участь у суспільній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації
• тощо);

г) використовує засоби масової інформації;

д) проводить іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству і відповідає меті МК
НПГУ ЗД.

4. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА І ПОВНОВАЖЕННЯ МК НПГУ ЗД

4.1. МК НПГУ ЗД має таку організаційну структуру:

 • первинний молодіжний осередок підприємства (установи, організації);
 • молодіжна рада, яка формує виконавчий комітет.

4.2. Керівними органами МК НПГУ ЗД є: молодіжна рада НПГУ ЗД, голова, заступник.

4.3. Первинний молодіжний осередок МК НПГУ ЗД створюється на підприємстві, установі,
організації, в яких діє Обласне об’днання НПГУ Західного Донбасу, за наявності не менше трьох
ініціативних осіб.’

4.3.1. Рішення про створення первинного молодіжного осередку МК НПГУ ЗД приймається на
установчих зборах.

4.3.2. На підприємстві, установі, організації може діяти тільки один первинний молодіжний
осередок МК НПГУ ЗД.

4.3.3. Первинний молодіжний осередок МК НПГУ ЗД із своєї середи обирає голову та заступника
простою більшістю голосів від загальної кількості його представників.

4.3.4. Голова, а за його відсутності заступник первинного молодіжного осередку МК НПГУ ЗД
обов’язково повинен бути присутнім на засіданнях профкому первинної профспілкової організації
НПГУ на відповідному підприємстві, установі, організації і є його членом.

4.3.5. Первинні молодіжні осередки МК НПГУ ЗД проводять активну роботу:
а) щодо збільшення чисельності і створення нових організацій;

б) по виконанню цілей та завдань МК НПГУ ЗД;

в) іншу роботу, яка не суперечить Положенню МК НПГУ ЗД, Статуту НПГУ та чинному
законодавству України.

4.4. Молодіжна рада МК НПГУ ЗД:

а) приймає Положення МК НПГУ ЗД;

б) вносе зміни і доповнення до Положення МК НПГУ ЗД;

в) формує виконавчий комітет МК НПГУ ЗД;

г) обирає голову і заступника МК НПГУ ЗД та знімає їх з посад;
‘ д) затверджує план роботи МК НПГУ ЗД;.

є) заслуховує і оцінює звіти голови та заступника МК НПГУ ЗД, інших осіб про виконану роботу;

ж) приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію МК НПГУ ЗД;

з) вирішує інші питання;

4.4.1. Молодіжна рада МК НПГУ ЗД збирається не рідше одного разу на тиждень або в будь який
день за ініціативою не менше половини представників молодіжної ради МК НПГУ ЗД. Рішення
молодіжної ради МК НПГУ ЗД вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість
представників молодіжної ради МК НПГУ ЗД, а по підпункту «ж» — 3Л представників молодіжної
ради МК НПГУ ЗД, присутніх на раді.

4.4.2. Молодіжна рада МК НПГУ ЗД складається з голів (за відсутності — заступників) первинних
молодіжних осередків підприємств, установ, організацій, на яких діє НПГУ, а також членів
виконавчого комітету МК НПГУ ЗД . Молодіжна рада МК НПГУ ЗД є правомочною при наявності
3Л від загальної кількості представників молодіжної ради МК НПГУ ЗД.

4.5. Голова МК НПГУ ЗД:

а) керує роботою комітету, розподіляє між представниками комітету обов’язки та доручення,
контролює їх виконання;

б) несе персональну відповідальність за відповідність діяльності МК НПГУ ЗД власному
• Положенню МК КВПУ, Статуту НПГУ та законодавству України;

в) представляє МК НПГУ ЗД у взаємодії з місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, місцевими осередками політичних партій та організацій;

г) виступає розпорядником коштів МК НПГУ ЗД;

•д) виконує інші функції, покладені на нього молодіжною радою МК НПГУ ЗД.

4.5.1. Голова МК НПГУ ЗД обирається молодіжною радою МК НПГУ ЗД відкритим голосуванням
при наявності Л від її чисельності строком на один рік.

4.5.2. Голова МК НПГУ ЗД, а за його відсутності заступник обов’язково повинен бути присутнім
на засіданнях Ради голів обласного об’єднання НПГУ ЗД і є його членом.

4.6. Заступник є помічником голови МК НПГУ ЗД з оргроботи.

4.6.1. Заступник МК НПГУ ЗД:

а) відповідає за ведення і зберігання документації МК НПГУ ЗД;

б) організовує інформаційне забезпечення діяльності МК НПГУ ЗД;

в) опікується роботою по розширенню та розбудові організаційної сітки;

г) відповідає за підбір та розстановку кадрів;

д) виконує інші функції, покладені на нього молодіжною радою.

4.6.2. Заступник МК НПГУ ЗД обирається молодіжною радою МК НПГУ ЗД за поданням голови
МК НПГУ ЗД відкритим голосуванням при наявності кворуму строком на один рік.

4.7. Виконавчий комітет МК НПГУ ЗД є постійно діючим органом, який складається з голови МК
НПГУ ЗД, заступника та трьох виконавців, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення
роботи МК НПГУ ЗД.

4.7.1. Виконавців виконкому призначає та знімає з посад молодіжна рада МК НПГУ ЗД.

4.7.2. Виконавчий комітет МК НПГУ ЗД:

а) виконує роботу між засіданнями молодіжної ради МК НПГУ ЗД;

б) налагоджує взаємодію з молодіжними організаціями КВПУ;

в) проводить іншу роботу, передбачену Положенням МК НПГУ ЗД.

5. ПРЕДСТАВНИЦТВО В МК НПГУ ЗД

5.1. Представництво в МК НПГУ ЗД є добровільним та індивідуальним.

5.2.Представниками МК НПГУ ЗД можуть бути члени НПГУ, віком до 35-ти років, які мають

активну та тверду громадську позицію, сповідують’ ідею формування в суспільстві правової

культури, у своїй громадській діяльності керуються Положенням МК НПГУ ЗД та Статутом

НПГУ.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКІВ МК НПГУ ЗД

6.1. Представник МК НПГУ ЗД має право:

а) брати участь у всіх заходах МК НПГУ ЗД;

б) обирати і бути обраним до керівництва МК НПГУ ЗД;

в) висловлювати думки та пропозиції щодо вдосконалення роботи МК НПГУ ЗД;

г) на захист і підтримку з боку МК НПГУ ЗД на випадок переслідування за його організаційну
приналежність, при порушенні (обмеженні) його громадянських прав і свобод, чиненні перешкод
у законній діяльності тощо;

6.2. Представник МК НПГУ ЗД зобов’язаний:

а) проявляти ініціативу у вирішенні завдань МК НПГУ ЗД;

б) дотримуватися Положення МК НПГУ ЗД;

в) виконувати рішення МК НПГУ ЗД;

‘ г) дбати про авторитет МК НПГУ ЗД і поширювати його вплив на громадське життя.

 1. ПРАВА МК НПГУ ЗД

7.1. Для здійснення визначених Положенням цілей та завдань МК НПГУ ЗД має права, визначені Положенням МК КВПУ, Статутом НПГУ та діючим законодавством України для об’єднань громадян.

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННя ДІЯЛЬНОСТІ МК НПГУ ЗД

8.1. КВПУ, Обласне об’єднання НПГУ Західного Донбасу та первинні профспілкові організації
НПГУ ЗД фінансують роботу Молодіжного комітету НПГУ ЗД відповідного рівня, виходячи зі
своїх можливостей, але не менш 5% від суми внесків .

8.2. МК НПГУ ЗД може подавати плани заходів щодо роботи з молоддю Обласного об’єднання
НПГУ ЗД та ППО НПГУ ЗД для відповідного розгляду і фінансування.

8.3. КВПУ та Обласне об’єднання НПГУ ЗД вкладає у фінансові плани на наступний рік витрати
на фінансування МК НПГУ ЗД.

8.4. МК НПГУ ЗД може «також використовувати для забезпечення своєї роботи власні
заощадження, добровільні і спонсорські пожертвування, інщі легальні кошти фінансування.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ У ПОЛОЖЕННЯ МК НПГУ ЗД ЗМШІ ДОПОВНЕНЬ

9.1. Зміни і доповнення до Положення МК НПГУ ЗД приймаються молодіжною радою МК НПГУ ЗД більшістю голосів її представників.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МК НПГУ ЗД І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

10.1. МК НПГУ ЗД може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за
рішенням молодіжної ради МК НПГУ ЗД, прийнятим більшістю в % голосів її представників.

10.2. Примусовий розпуск МК НПГУ ЗД може бути здійсненим за рішенням суду.

Categories: Новости

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.